സംസ്ഥാനത്ത് നവംബര്‍ 20-ന് സ്വകാര്യ ബസ് പണിമുടക്ക്

വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച്‌ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ നവംബര്‍ 20-ന് പണിമുടക്കും.

Source link

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.