റോഡുകളുടെ പുനര്‍നിർമ്മാണം അടുത്ത വർഷത്തിനുള്ളില്‍ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിAnweshanamപ്രളയം: റോഡുകളുടെ പുനര്‍നിർമ്മാണം അടുത്ത വർഷത്തിനുള്ളില്‍ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിAnweshanam
Credits : Anweshanam

Source link

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.