പ്രളയക്കാലത്ത് കേരളത്തില്‍ വിറ്റഴിച്ചത് 1229 കോടിയുടെ മദ്യം!!

ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച്‌ ഇപ്പോള്‍ വീണ്ടും വില്‍പ്പന വര്‍ദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Source link

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.