പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് പുസ്തകങ്ങള്‍ നല്‍കു൦: വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന കനത്ത മഴ വന്‍ നാശനഷ്ടമാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Source link

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.